Контакти

България

гр. София

бул. Фритьоф Нансен №47.

Тел: +359 2 9812511;

Моb: +359 887573500; +359882236507

E-mail: timex_94@abv.bg
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Това уведомление за поверителност предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни от ТИМЕКС-94 ООД, в качеството ви на клиент на ТИМЕКС-94 ООД.

Това съобщение важи само за клиенти, намиращи се в Европейската икономическа зона (“ЕИА”).

ТИМЕКС-94 ООД е администратор на лични данни (т.е. дружество, която отговаря за обработването на лични данни на Клиенти по отношение на конкретния Клиент. Данните за връзка с ТИМЕКС-94 ООД са посочени по-долу.

Данни, които могат да бъдат събирани. ТИМЕКС-94 ООД ще обработва лични данни, включително лични данни на Клиентите, в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни и защита на данните („Изисквания за защита на данните“). ТИМЕКС-94 ООД може да събира определени лични данни по отношение на Клиентите, например име, фамилия, данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер и адрес на кореспонденция), дата и място на раждане, идентификационен номер и постоянен адрес в случай на физическо лице или име на фирмата, бизнес адрес, фирмен телефонен номер, фамилия и данни за контакт на служителите на дружеството, държава на учредяване и данъчен идентификационен номер, включително данни за банкови сметки и всяка друга свързана с това информация в съответствие с приложимото законодателство.

Използване на лични данни на клиента. ТИМЕКС-94 ООД ще използва личните данни на Клиентите по време на търговската си дейност за предоставяне на брокерски услуги, консултантски услуги, извършване на сделки, съхраняване на клиентски сметки и отговаряне на съдебни разпореждания и съдебни разследвания. ТИМЕКС-94 ООД може също така да използва личните данни на Клиента, за да комуникира с Клиента и да информира Клиентите за актуализации на имоти/имотния пазар и събития за клиенти, например. Предоставянето на лични данни от Клиент може да е необходимо, за да може ТИМЕКС-94 ООД да предостави на Клиента исканите услуги, необходими за изпълнение на договорните отношения с този Клиент и за други цели, както е посочено в настоящото уведомление, когато е в съответствие със законните интереси на ТИМЕКС-94 ООД. ТИМЕКС-94 ООД също може да изисква личните данни, за да отговари на законовите и регулаторните изисквания.

Разкриване на информация за определени трети страни. Личните данни на Клиента се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“, при спазване на всички законови изисквания за Защита на данните с: 1) държавни органи за предотвратяване на измами и правоприлагащи органи; 2) съдилища, правителствени и неправителствени регулаторни органи, данъчни органи и омбудсман; 3) разкриване, изисквано или разрешено от закона, включително въз основа на административен акт или подобен правен процес или искане на държавен орган.

Прехвърляне на лични данни извън Европейската икономическа зона

В случаите, в които се изисква личните Ви данни да се прехвърлени към намиращи се извън държавата ни (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.

Сигурност и Срок на съхранение. ТИМЕКС-94 ООД ще предприеме разумни стъпки, за да защити личните данни на Клиента срещу загуба или кражба, както и от неразрешен/неупълномощен достъп, разкриване, копиране, неправомерно използване или модификация независимо от формата, в която се съхраняват.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето/Клиента възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им.

Права на Клиентите. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Клиентите (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

  • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
  • имате право да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
  • имате право да поискате от ТИМЕКС-94 ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  • имате право да поискате от ТИМЕКС-94 ООД личните Ви данни да бъдат изтрити при спазване на законовите ограничения и изисквания за това;
  • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
  • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

Клиентите, които желаят да упражняват някое от тези права, трябва да се свържат с timex_94@abv.bg Клиентите също така имат право на жалба до местния надзорен орган за защита на личните данни.